Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1160

Utkom från trycket den 15 december 2000
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 7 december 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om att patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 13 § skall upphöra att gälla,

dels att 10–12 §§ skall ha följande lydelse.

2) En begäran om prioritet skall göras skriftligen och ges in till patentverket i pappersform.

2)

Senaste lydelse 1999:139.

Bevis och kopior som avses i 6 b § patentlagen (1967:837) skall ges in i den form patentverket föreskriver.

Patentverket får föreskriva om undantag i vissa fall från skyldigheten enligt 6 b6 c §§ patentlagen (1967:837) att ge in bevis och kopior.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1160

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)