Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1190

Utkom från trycket den 15 december 2000
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 7 december 2000.

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2) att 2 kap. 2, 4–6 a och 10 §§ och 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2000/01:1, utg.omr. 1, bet. 2000/01:KU1, rskr. 2000/01:65.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

3) För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med 265 450 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 58 400 000 kr (maximibelopp).

3)

Senaste lydelse 1999:1074.

För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar beräknas det allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tidningar är bidragssatsen 191 130 kr och maximibeloppet 13 686 000 kr.

  4) För en tidning som kommer ut en gång per vecka och har riksspridning lämnas årligt allmänt driftsstöd med

  4)

  Senaste lydelse 1999:1074.

 • 3 598 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,

 • 3 244 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 2 831 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller

 • 2 466 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.

5) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka och har riksspridning lämnas årligt allmänt driftsstöd med

5)

Senaste lydelse 1999:1074.

 • 4 011 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,

 • 3 598 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 3 244 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller

 • 2 831 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.

6) För en tidning som har riksspridning och som har en abonnerad upplaga som är lägre än 7 000 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med 1 817 000 kr. Detsamma gäller för en tidning som inte har riksspridning.

6)

Senaste lydelse 1999:1074.

7) En tidning som under närmast föregående år varit berättigad till driftsstöd enligt 2 kap. 3 § och vars abonnerade upplaga underskrider 2 000 exemplar med högst 500 exemplar är berättigad till driftsstöd med 1 817 000 kr per år under två på varandra följande år.

7)

Senaste lydelse 1999:1074.

En tidning som tidigare beviljats driftsstöd enligt första stycket är berättigad till nytt driftsstöd enligt samma stycke endast om tidningen åter har varit berättigad till driftsstöd enligt 2 kap. 3 § under minst tre på varandra följande år.

8) Storleken på begränsat driftsstöd enligt 7 och 8 §§ och på driftsstöd i särskilt fall enligt 9 § bestäms av Presstödsnämnden efter vad som i det enskilda fallet är skäligt. Stödet får dock inte överstiga 1 817 000 kr.

8)

Senaste lydelse 1999:1074.

9) Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

9)

Senaste lydelse 1996:1607.

 1. Företaget skall inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där förutsättningar finns för stödberättigad samdistribution.

 2. För samdistributionen skall företaget tillämpa prissättning enligt andra stycket för sådana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den skall ha minst en procents hushållstäckning i den blockregion där tidningens utgivningsort är belägen.

Prissättningen skall vara sådan att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att någon av tidningarna föranleder mer administrativt arbete än de andra eller att någon av tidningarna föranleder särskilda transportkostnader får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen.

 1. Företaget skall hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör och som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.

 2. Företaget skall delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma tidpunkt.

Förbindelsen skall distributionsföretaget ge in till Presstödsnämnden.

Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen inte försämras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1190

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)