Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1229

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

  1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel, och

  2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1229

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)