Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1244

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 5 kap. 17 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmuggling” skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.

1)

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1244

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)