Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2000-1245

SFS 2000:1245

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 3 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel2) orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmuggling” skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.

1)

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2)

Senaste lydelse av 3 § 1999:44.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1245

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)