Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1286

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774);
utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken (1981:774) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

När ett utmätt fartyg eller luftfartyg står under tullövervakning, får kronofogdemyndigheten begära hjälp av Tullverket för att hindra att fartyget eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att avgå har Tullverket samma befogenheter som myndigheten har enligt tullagen (2000:1281). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget har utmätts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1286

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)