Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1298

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §, skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tullagen (2000:1281) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1298

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)