Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1300

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738);
utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 4 § alkohollagen (1994:1738) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

4 §

2) I fråga om sprit, alkoholdrycker eller mäsk som kan antas bli förverkade gäller lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. i tillämpliga delar. Alkoholdryck som har lagts upp på sådant tillfälligt lager som nämns i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) skall anses som förverkad om den inte har tagits ut från lagret inom 30 dagar från uppläggningen. Vad som nu har sagts gäller även i fråga om sådan dryck som för tillfällig förvaring har omhändertagits av Tullverket utan att läggas upp på tillfälligt lager.

2)

Senaste lydelse 1999:430.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1300

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)