Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1371

Utkom från trycket den 22 december 2000
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina;
utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 57 §§ lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/01:99.

En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina är skyldig att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen. Utbildningsanordnaren är skyldig också att varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan kvalitetsredovisning.

2) Tillstånd att utfärda examina lämnas av regeringen.

2)

Senaste lydelse 1995:818. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3) Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 eller 3 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

3)

Senaste lydelse 1995:818.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av Högskoleverket. Innan Högskoleverket gör en sådan framställning skall utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1371

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)