Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1397

Utkom från trycket den 22 december 2000
Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;
utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1 utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1 , rskr. 2000/01:92.

Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit, dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.

Underhållsstöd lämnas till och med den månad under vilken barnet fyllt 18 år eller till och med den tidigare månad under vilken rätten till stöd annars upphört.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1397

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökan om underhållsstöd som inkommit före den 1 mars 2001 om föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit före den 1 februari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)