Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1401

Utkom från trycket den 22 december 2000
utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Innan beslut meddelas i fråga om rätt till särskild efterlevandepension skall försäkringskassan undersöka om det finns skäl att vidta åtgärder för att förbättra den efterlevandes möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete. Finner försäkringskassan att sådan åtgärd behövs, skall kassan se till att den vidtas. Detta skall gälla även vid omprövning av rätten till särskild efterlevandepension.

3)

Senaste lydelse 1988:881.

Som villkor för rätt till särskild efterlevandepension får uppställas att den efterlevande skall delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller genomgå viss utbildning. Ett sådant villkor får även avse skyldighet för den efterlevande att vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och att anta erbjudet lämpligt arbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1401

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)