Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1425

Utkom från trycket den 28 december 2000
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt

1)

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

dels att 8, 8 b, 19 och 21 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 c §, av följande lydelse.

2) Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

2)

Senaste lydelse 1999:1069.

 1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

 2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12 eller 13 §,

 3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,

 4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 §,

 5. i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 6. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,

 7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

3) Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 7 föreligger inte för varor som förvärvats skattefritt enligt 31 f § och som förstörts genom olyckshändelse eller force majeure.

3)

Senaste lydelse 2000:481.

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga varor från tredje land är,

 1. om varorna förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenskapens tullområde, den som med anledning av importen är skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om varorna hade varit tullbelagda,

 2. om varorna förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenskapens tullområde men utanför dess punktskatteområde, den som skulle ha varit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenskapens tullområde.

4) Skattskyldigheten inträder för

4)

Senaste lydelse 1999:448.

 1. den som är upplagshavare när

  a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplagshavare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

  b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försäljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något annat godkänt skatteupplag,

  c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats,

 2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans sker,

 6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

 7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,

 8. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt 9 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

5) Den som är oregistrerad varumottagare enligt 13 § skall lämna deklaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag när varorna togs emot.

5)

Senaste lydelse 1999:448.

Den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna tillverkades.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 12 §, är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna användes för annat än avsett ändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1425

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)