Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1429

Utkom från trycket den 28 december 2000
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3, 6 och 8 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

3 §

Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar där deponering eller förvaring sker uteslutande av

 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen

  a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

  b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,

  c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 2. radioaktivt avfall,

 3. vattenverksslam i slambassäng, eller

 4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

6 §

Avfallsskatt skall inte betalas för

 1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfallshanteringen,

 2. avfall som är avsett att inom en anläggning

  a) behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,

  b) förbrännas,

  c) användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,

  d) avvattnas,

  e) renas, under förutsättning att avfallet är flytande,

 3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vassbädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åtgärd enligt första stycket 2.

8 §

Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

 1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,

 2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i

 3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1429

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)