Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2000-1435

SFS 2000:1435

Utkom från trycket den 28 december 2000
Lag om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2000:1155) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 

3 kr 26 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 50 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 29 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 53 öre per liter

 

2.

 

2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 92 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

5 kr 16 öre per liter

 

3.

 

2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 – 2710 00 78

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

688 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

2 215 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 512 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 039 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 739 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 266 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 039 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 566 kr per m3

 

4.

 

ur 2711 12 11 – 2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

134 kr per 1 000 kg

 

1 606 kr per 1 000 kg

 

1 740 kr per 1 000 kg

 

5.

 

ur 2711 29 00

 

Metan som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

7.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kolbränslen

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1 622 kr per 1 000 kg

 

8.

 

2713 11 00 – 2713 12 00

 

Petroleumkoks

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1622 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 6 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)