Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1455

Utkom från trycket den 4 januari 2001
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 21 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:JuU1, rskr. 2000/01:78.

5 §

2) En tingsrätt skall ha kansli på den eller de orter som regeringen bestämmer. Tingsrätten skall ha tingsställe på den eller de orterna om regeringen inte bestämmer annat. Tingsrätten får också ha tingsställe på annan ort som regeringen bestämmer.

2)

Senaste lydelse 1995:495.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1455

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)