Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1456

Utkom från trycket den 4 januari 2001
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 21 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:39, bet. 2000/01:UU5, rskr. 2000/01:76.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

62. Interamerikanska investeringsbolaget (IIC)

 

Ledamöter i bolagets styrelse och personer med tjänst hos bolaget

 

Avtalet den 19 november 1984 om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget (IIC)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1456

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)