Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1458

Utkom från trycket den 4 januari 2001
Lag om ändring i lagen (2000:1023) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler;
utfärdad den 21 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler i stället för dess lydelse enligt lagen (2000:1023) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4 och 6, rskr.2000/01:16 och 121.

2 §

Konkurrensverket får tillämpa artiklarna 81 och 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) i enlighet med artiklarna 84 och 85 i EG-fördraget, liksom i enlighet med rättsakter antagna med stöd av EG-fördraget. Också Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen är behöriga att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

När artikel 81 eller 82 i EG-fördraget tillämpas enligt första stycket tillämpas 3, 9–16, 20–32 och 45–56 §§, 57 § första stycket, 59 §, 60 § första stycket 1, 2, 3 och 5 samt andra stycket, 61 och 62 §§, 63 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt andra stycket, 6465 och 69 §§ konkurrenslagen (1993:20). En ansökan om icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen skall dock prövas endast om avtalet eller förfarandet har särskild anknytning till Sverige.

Vid tillämpningen enligt andra stycket skall hänvisningar till

  • 6 § konkurrenslagen avse artikel 81.1 i EG-fördraget,

  • 8 § konkurrenslagen avse artikel 81.3 i EG-fördraget, och

  • 19 § konkurrenslagen avse artikel 82 i EG-fördraget.

Ett beslut av Konkurrensverket om att en gruppundantagsförordning som har antagits av Europeiska gemenskapernas kommission inte skall vara tillämplig i ett visst fall får överklagas hos Marknadsdomstolen, varvid bestämmelserna om handläggning i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)