Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1474

Utkom från trycket den 16 januari 2001
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 21 december 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

dels att 17 § skall ha följande lydelse, och

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

1) Lagmannen får förordna domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1)

Senaste lydelse 2000:328.

  1. handlägga inskrivningsärenden,

  2. handlägga ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan har gjorts av någon annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor eller om ansökan avser flera boutredningsmän,

  3. handlägga ärenden om entledigande av boutredningsman sedan denne slutfört sitt uppdrag,

  4. handlägga ärenden om förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvskifte, dock inte om ansökan avser flera bodelningsförrättare eller skiftesmän,

  5. handlägga ärenden om dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagshypotekbrev eller av aktiebrev,

  6. handlägga ärenden om dödande enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling av inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckning,

  7. handlägga ärenden om registrering enligt 20 kap. 8 a § ärvdabalken av en dödsboanmälan,

  8. utfärda föreläggande enligt 20 kap. 9 § första eller andra stycket ärvdabalken att inom viss tid ge in bouppteckning eller att avhjälpa en brist i en sådan,

  9. handlägga ärenden om registrering enligt 20 kap. 8 § ärvdabalken av en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning, och

  10. handlägga ärenden om uttagande av arvsskatt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt i samband med registrering av en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning.

Förordnanden enligt första stycket 1 får inte avse handläggning av inskrivningsärenden som rör lagfartssammanträden, lagfarter på grundval av protokoll från sådana sammanträden, rättelser enligt 19 kap. 22 § jordabalken eller utdömande av vite. Sådana förordnanden innefattar behörighet att göra nödvändiga ändringar i fastighetsregistrets inskrivningsdel med anledning av uppgifter från lantmäterimyndighet om ändringar i fastighetsregistrets allmänna del, lämna dagsgodkännande enligt 19 § inskrivningsförordningen (2000:309) och fullgöra inskrivningsmyndighetens uppgifter enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Förordnanden enligt första stycket 2–10 får endast avse ärenden som kan avgöras av en lagfaren domare. Förordnandena får inte avse ärenden med internationell anknytning. Domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare får till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman förordna endast den som är advokat eller den som genom tidigare förordnanden har fått erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att avvisa ärenden, ompröva ärenden enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden eller att meddela interimistiska beslut. Förordnanden för domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare får endast avse enkla ärenden.

Lagmannen får förordna annan lagfaren person än tingsnotarie som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar utföra de uppgifter som anges i 17 § första stycket 1, med de begränsningar som framgår av andra och fjärde styckena samma paragraf.

Lagmannen får förordna annan lagfaren person än tingsnotarie som har tjänstgjort minst sex månader samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utföra de uppgifter som anges i 18 § första stycket 1, med de begränsningar som framgår av andra och tredje styckena samma paragraf.

Lagmannen får förordna annan lagfaren person än tingsnotarie som har tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utföra de uppgifter som anges i 19 § första stycket 1, med den begränsning som framgår av femte stycket samma paragraf.

Under förutsättning att den lagfarna personen har tillräcklig erfarenhet och i övrigt bedöms vara lämplig får lagmannen, om det finns särskilda skäl, förordna en lagfaren person som inte uppfyller kravet på minsta tjänstgöringstid i andra och tredje styckena att utföra sådana uppgifter som avses i andra och tredje styckena, med de begränsningar som framgår av 20 § andra stycket.

Förordnanden enligt denna paragraf skall fortlöpande omprövas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1474

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)