Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:76

Utkom från trycket den 13 mars 2001
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 22 februari 2001.

Regeringen föreskriver att 10 och 26 §§ konkursförordningen (1987:916) skall ha följande lydelse.

1) Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § andra stycket konkurslagen (1987:672) skall innehålla uppgifter om

1)

Senaste lydelse 1995:979.

 1. konkursbeslutet och dagen för det,

 2. tiden och platsen för edgångssammanträdet,

 3. att borgenärerna genom kungörelsen kallas till edgångssammanträdet,

 4. gäldenärens namn och postadress samt, i förekommande fall och om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person- eller organisationsnummer och firma eller annat näringskännetecken som han driver eller under det senaste året har drivit näringsverksamhet under,

 5. den tingsrätt där konkursen handläggs,

 6. förvaltarens namn och postadress, om denne har utsetts, och

 7. att, i förekommande fall, annonseringen av kungörelser i konkursen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal tidningar.

Har före konkursbeslutet utfärdats kallelse på gäldenärens okända borgenärer och har tiden för att anmäla fordran ännu inte löpt ut, skall rätten i kungörelsen erinra om att verkan av kallelsen inte har förfallit genom konkursen.

Kungörelsen skall hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på samtliga kansliorter.

Om bevakning skall äga rum, skall rätten genast underrätta gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och varje känd borgenär samt dem som enligt 21 § skall underrättas om edgångssammanträdet. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om

 1. innehållet i den kungörelse som utfärdats enligt 9 kap. 3 § konkurslagen (1987:672),

 2. tingsrättens postadress på den kansliort där ärendet handläggs och

 3. vad rätten enligt 9 kap. 8 § första stycket konkurslagen har bestämt i fråga om

  a. anmärkningstid,

  b. plats där bevakningshandlingarna skall hållas tillgängliga för granskning samt

  c. tidpunkten för det förlikningssammanträde som skall hållas inför rätten, om anmärkningar framställs.

Om rätten fattar beslut i de frågor som avses i första stycket 3 vid ett senare tillfälle än vid beslutet om bevakningsförfarandet, skall särskild underrättelse om det förstnämnda beslutet skickas snarast därefter.

I underrättelse enligt första stycket skall erinras om att borgenärerna i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket konkurslagen endast på begäran ges tillfälle att enligt 8 § samma kapitel yttra sig över förvaltarens arvodesframställning och, om rätten håller förhandling i arvodesfrågan, kallas till förhandlingen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:76

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)