Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:83

Utkom från trycket den 13 mars 2001
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 1 mars 2001.

Regeringen föreskriver att 9 och 18 §§ arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2) Kan i skyddskommitté företrädare för arbetsgivare och arbetstagare icke ena sig om beslut, skall på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenhet.

2)

Senaste lydelse 2000:957.

I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet skall vara verkställt.

3) Arbetsmiljöverket bemyndigas att

3)

Senaste lydelse 2000:957.

  1. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 1–7 §§ samt 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160),

  2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än som avses i 1, 2 och 3 §§ denna förordning,

  3. i fråga om handlingar, som avses i 3 § denna förordning, meddela föreskrifter om annan förvaringstid än där sägs och om förvaringsplats,

  4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen,

  5. meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt 2 a §,

  6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,

  7. meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.

För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om gränsvärden.

Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.

Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har meddelat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:83

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)