Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:97

Utkom från trycket den 27 mars 2001
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 15 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134.

2) Görs ansökningen av gäldenären, bör till ansökningshandlingen bifogas en av gäldenären underskriven förteckning över boets tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn och postadress samt om det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

2)

Senaste lydelse 1995:793.

Ansöker ett dödsbo eller en dödsbodelägare om att boet skall försättas i konkurs, skall till ansökningshandlingen fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:97

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)