Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:121

Utkom från trycket den 27 mars 2001
Förordning om ändring i förordningen (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket;
utfärdad den 15 mars 2001.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket skall ha följande lydelse.

1) Riksförsäkringsverket skall särskilt

1)

Senaste lydelse 1998:1774.

 1. verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemen tillämpas likformigt och rättvist,

 2. verka för att åtgärder vidtas för att förebygga och minska ohälsa i syfte att minska de långa sjukperioderna,

 3. utöva tillsyn över de allmänna försäkringskassorna,

 4. utöva tillsyn över att Premiepensionsmyndigheten tillämpar de bestämmelser om premiepension som inte avser kapitalförvaltning eller försäkringsteknisk verksamhet på ett likformigt och rättvist sätt i förhållande till enskilda,

 5. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter eller enligt bemyndiganden i andra författningar,

 6. svara för utfärdande av de allmänna råd som fordras för tillämpning av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde,

 7. ansvara för ekonomistyrningen av försäkringskassorna,

 8. vara ansvarig systemägare för Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas gemensamma IT-system,

 9. ha en stödjande och rådgivande funktion för den interna revisionen vid de allmänna försäkringskassorna och därvid samråda med Riksrevisionsverket i frågor av större vikt,

 10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

 11. ha ett övergripande ansvar för att allmänheten får en tillfredsställande information om socialförsäkringen, i de delar den ligger inom myndighetens verksamhetsområde, och anslutande bidragssystem samt om planerade förändringar inom området,

 12. ha huvudansvaret för att samordna informationen till allmänheten om premiepensionen och den övriga ålderspensionen enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

 13. ansvara för att utbildningsinsatser genomförs i samband med förändringar inom socialförsäkringen och anslutande bidragssystem,

 14. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 15. ansvara för de uppgifter som ankommer på Riksförsäkringsverket enligt lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,

 16. följa utvecklingen inom socialförsäkringen och anslutande bidragssystem samt utvärdera effekterna av dessa för individ och samhälle,

 17. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och svara för prognoser för och analyser av utgifterna för de socialförsäkrings- och bidragssystem som administreras av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,

 18. biträda Regeringskansliet inom sitt verksamhetsområde,

 19. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

 20. verka för att dess verksamhet i alla delar tar hänsyn till effekterna för både kvinnor och män.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:121

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)