Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:128

Utkom från trycket den 27 mars 2001
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 15 mars 2001.

Regeringen föreskriver att avdelning A, B och D i bilagan till patentkungörelsen (1967:838)1) skall ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

Bilaga2)

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

 

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för svensk patentansökan, bestående av

 

a)

 

anmälningsavgift

 

1 000

 

b)

 

granskningsavgift

 

3 000

 

c)

 

tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 
 

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § första stycket patentlagen eller omprövning av sådan ansökan enligt 38 § andra stycket patentlagen, bestående av

 
 

a)

 

anmälningsavgift

 

1 000

 

b)

 

granskningsavgift

 

3 000

 

c)

 

tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 
 

Särskild tilläggsavgift i fall då

 

1.

 

ansökan fullföljs enligt 31 § första stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig, eller

 
 

2.

 

ansökan fullföljs enligt 31 § andra stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig

 

4 000

 
 

Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § tredje stycket patenlagen

 

500

 
 

Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen

 

1 000

 
 

Återupptagningsavgift enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket patentlagen

 

500

 
 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § patentlagen:

 
 

Grundavgift för tryckning

 

1 100

 

-

 

tilläggsavgift för tryckning för varje påbörjad sida som ansökningen omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter de för tryckning avsedda handlingarna)

 

155

 

-

 

tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter det att ansökningen gjordes eller, i förekommande fall, skall anses gjord, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift har betalats

 

150

 
 

Avgift för ändring av översättning som getts in enligt 60 §

 

900

 
 

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

 

500

 
 

Avgift enligt 88 § första stycket eller 91 § andra stycket patentlagen

 

200

 
 

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

 

500

 

Avdelning B

Årsavgifter för patentansökningar och patent skall erläggas med följande belopp

År

Kronor

1

 

200

 

2

 

250

 

3

 

350

 

4

 

700

 

5

 

900

 

6

 

1 100

 

7

 

1 350

 

8

 

1 600

 

9

 

1 900

 

10

 

2 250

 

11

 

2 500

 

12

 

2 700

 

13

 

2 850

 

14

 

3 050

 

15

 

3 300

 

16

 

3 550

 

17

 

3 800

 

18

 

4 050

 

19

 

4 300

 

20

 

4 500

 

Årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen erläggs senare än när årsavgiften förföll till betalning, utgår med 20 procents förhöjning.

 

 

Avdelning D

 

Kronor

 

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

5 000

 
 

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år

 

10 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:128

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001. Föreskrifterna i avdelning B och D i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)