Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:171

Utkom från trycket den 9 maj 2001
Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;
utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 § lagen (1936:81) om skuldebrev skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:19, bet. 2000/01:FiU17, rskr. 2000/01:152.

2) Överlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåtarens borgenärer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått handlingen i besittning.

2)

Senaste lydelse 1992:544.

Säljer bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersinstitut löpande skuldebrev, vare försäljningen gällande mot bankens, kreditmarknadsföretagets eller värdepappersinstitutets borgenärer, ändå att skuldebrevet för förvaring kvarlämnats hos banken, företaget eller institutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:171

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)