Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:179

Utkom från trycket den 9 maj 2001
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;
utfärdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om ordningsvakter

1)

Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185.

dels att 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar enligt vad som anges i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.

Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2 och 2 a §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:179

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)