Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:194

Utkom från trycket den 15 maj 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall upphöra att gälla vid utgången av september 2001.

1)

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)