Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:230

Utkom från trycket den 30 maj 2001
Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde;
utfärdad den 17 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205.

2) När förundersökning har inletts skall ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

2)

Senaste lydelse 1994:59.

  1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde,

  2. brott enligt

    3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt

    8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde,

  3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:230

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)