Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:270

Utkom från trycket den 6 juni 2001
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § lotterilagen (1994:1000) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.

18 §

2) Ett egentligt lotteri enligt 16 och 17 §§ får inte anordnas i radio eller television utan särskilt tillstånd.

2)

Senaste lydelse 1996:860.

Tillstånd att anordna sådana lotterier i lokalradio, närradio eller andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och TV-lagen (1996:844) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:270

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)