Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:280

Utkom från trycket den 11 juni 2001
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 23 maj 2001

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

1)

Prop. 2000/01:92, bet. 2000/01:JuU23, rskr. 2000/01: 207.

dels att rubriken till 7 kap. skall ha följande lydelse,

dels att 7 kap. 1–6, 8 och 9 §§ samt 48 kap. 14 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 7 §, av följande lydelse.

Om åklagare och om jäv mot anställda inom polisväsendet

1 §

2) Allmänna åklagare är:

2)

Senaste lydelse 1974:573.

  • riksåklagaren och vice riksåklagaren,

  • överåklagare och vice överåklagare, samt

  • chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare.

Närmare bestämmelser om åklagarväsendet meddelas av regeringen.

2 §

3) Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret för och ledningen av åklagarväsendet.

3)

Senaste lydelse 1974:573.

Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riksåklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra.

Under riksåklagaren har de överåklagare som är myndighetschefer inom åklagarväsendet ansvaret för och ledningen av åklagarverksamheten.

3 §

4) Riksåklagaren och vice riksåklagaren anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

4)

Senaste lydelse 1974:573.

4 §

5) Allmänna åklagare utför åklagaruppgifter i tingsrätt och hovrätt. Endast riksåklagaren är emellertid allmän åklagare i hovrätt i mål som avses i 2 kap. 2 § första stycket.

5)

Senaste lydelse 1981:1312. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

Riksåklagaren är allmän åklagare i Högsta domstolen.

Om ett överklagande har gjorts till Högsta domstolen endast av enskild part, får även en annan allmän åklagare föra talan där, efter förordnande av riksåklagaren.

5 §

6) Riksåklagaren, överåklagare som är myndighetschefer inom åklagarväsendet och vice överåklagare till dessa överåklagare får överta uppgifter som skall utföras av lägre åklagare.

6)

Senaste lydelse 1983:999. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 §

7) Om det för åklagare beträffande visst brott finns omständighet som skulle utgöra jäv mot domare, får han eller hon inte ta befattning med förundersökning, åtal för brottet eller annan åtgärd enligt denna balk. Detsamma gäller vid fullgörandet av andra åklagaruppgifter.

7)

Senaste lydelse 1947:616.

Jäv får inte grundas på åtgärd som en åklagare har vidtagit på tjänstens vägnar, eller gärning som förövats mot honom eller henne i eller för hans eller hennes tjänst.

Även om en åklagare är jävig, får han eller hon vidta åtgärder som inte utan fara kan uppskjutas.

En fråga om jäv mot åklagare prövas av den överåklagare som är chef för den myndighet där åklagaruppgiften fullgörs. Riksåklagaren prövar dock jäv mot vice riksåklagaren och andra åklagare som finns vid Riksåklagaren, överåklagare och vice överåklagare. Jäv mot riksåklagaren prövas av honom eller henne.

7 §

8) Inom åklagarväsendet får det finnas biträdande åklagare. Dessa åklagare får i den omfattning som regeringen bestämmer utföra uppgifter som skall utföras av allmän åklagare. Väckande eller fullföljande av åtal i Högsta domstolen får dock inte beslutas av någon annan än riksåklagaren.

8)

Tidigare 7 § upphävd genom 1983:999.

Riksåklagaren och, i den omfattning regeringen bestämmer, överåklagare som är myndighetschefer inom åklagarväsendet får förordna extra åklagare att utföra uppgifter som skall utföras av annan allmän åklagare än riksåklagaren eller vice riksåklagaren. Riksåklagaren får också förordna extra åklagare att utföra talan i Högsta domstolen, om ett överklagande har gjorts endast av enskild part.

8 §

9) För särskilda åklagare gäller vad som är föreskrivet för dem.

9)

Senaste lydelse 1968:79.

Ingen annan särskild åklagare än justitiekanslern eller en justitieombudsman får besluta att åtal skall väckas eller fullföljas i Högsta domstolen.

9 §

10) Vad som anges i 6 § om åklagare tillämpas även när det gäller anställda inom polisväsendet som har att vidta åtgärd eller meddela beslut enligt denna balk. En fråga om jäv prövas av polismyndigheten.

10)

Senaste lydelse 1984:388.

14 §

11) Regeringen får meddela föreskrifter om det högsta belopp, till vilket ordningsbot får bestämmas, och om andra begränsningar för användningen av föreläggande av ordningsbot.

11)

Senaste lydelse 1974:573.

Riksåklagaren väljer, i samråd med Rikspolisstyrelsen, ut de brott för vilka ordningsbot skall bestämmas.

Riksåklagaren bestämmer för olika brott ordningsbotens belopp. Därvid anges även grunder för beräkning av gemensam ordningsbot för flera brott. Om det finns särskilda skäl får riksåklagaren uppdra åt överåklagare som är myndighetschef inom åklagarväsendet att i fråga om vissa brott bestämma ordningsbotens belopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:280

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)