Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:302

Utkom från trycket den 11 juni 2001
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Ersättning för tandvård lämnas om vården ges vid en folktandvårdsklinik, en högskola där odontologisk utbildning och forskning bedrivs eller annars genom det allmännas försorg. Ersättning lämnas också om vården ges hos en enskild näringsidkare, ett bolag eller annan juridisk person, under förutsättning att vårdgivaren är uppförd på en förteckning som upprättats av den allmänna försäkringskassan.

3)

Senaste lydelse 1998:1752.

För att bli uppförd på en förteckning enligt första stycket skall vårdgivaren antingen själv vara legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist eller ha tillgång till en eller flera legitimerade tandläkare eller tandhygienister. Vidare krävs att vårdgivaren har F-skattsedel.

Ersättning lämnas enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättning lämnas endast om tandvården utförts av en legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist som inte har fyllt 67 år.

Ersättning lämnas inte för tandvård åt en försäkrad som fyller högst 19 år under det år då vården ges. Om avgiftsfri tandvård åt sådan försäkrad föreskrivs i tandvårdslagen (1985:125).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:302

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)