Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:308

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)2)

1)

Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233.

2)

Lagen omtryckt 1996:941.

dels att i 16, 20 och 25 §§3) ordet ”Socialstyrelsen” skall bytas ut mot ”Statens folkhälsoinstitut”,

3)

Senaste lydelse av 25 § 2000:767.

dels att 19 § skall ha följande lydelse.

19 §

4) Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av

4)

Senaste lydelse 2000:767.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller

  a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och

  b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt

 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller

  a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,

  b) lokaler som avses i 4 §,

  c) varningstexter m.m. enligt 9–11 §§,

  d) handel enligt 12 §, och

  e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§.

  Den omedelbara tillsynen utövas av

 3. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen, och

 4. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen, dels handel enligt 12 §.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring i 14 § finns särskilda regler i marknadsföringslagen (1995:450).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)