Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:330

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:200) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.

En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen eller andra stycket sekretesslagen (1980:100).

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)