Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:344

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring av lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

3) Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

3)

Senaste lydelse 1992:124.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal.

Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

Är annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamöter som utsetts efter förslag av Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och Arbetsgivarverket ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)