Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:355

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 8 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235.

8 §

2) Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

2)

Senaste lydelse 1998:1573.

Beslag av föremål som någon har framställt anspråk på får dock hävas först tre veckor efter det att en underrättelse om att beslaget kan komma att hävas har sänts till den som framställt anspråket. Om denne medger det, skall dock beslaget hävas omedelbart. Av underrättelsen skall det framgå hos vem beslaget har gjorts. Den som beslaget har gjorts hos behöver inte underrättas.

Ett beslag hävs av rätten eller, om beslaget inte har meddelats eller fastställts av rätten, av undersökningsledaren eller åklagaren.

När målet avgörs, skall rätten pröva om ett beslag fortfarande skall bestå. Om målet avgörs genom dom, skall andra stycket inte tillämpas. Rätten får i samband med dom besluta om beslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)