Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:366

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 kap. 2 § rättegångsbalken2) orden ”yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.” skall bytas ut mot ”juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall” och orden ”utöva rådgivningsverksamhet” mot ”lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde”.

1)

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

2)

Senaste lydelse 2000:172.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:366

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)