Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:377

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

1)

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

dels att i 1 kap. 8 § orden ”skepps- eller luftfartygsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsdel eller luftfartygsregistret”,

dels att i 1 kap. 9 § och 10 kap. 1 § ordet ”skeppsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsdel”,

dels att i 1 kap. 9 § ordet ”skeppsbyggnadsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:377

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)