Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:380

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken;
utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

2) Om ett skepp som enligt 16 § lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek omfattas av ett företagshypotek, skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas upp i sakägarförteckningen.

2)

Senaste lydelse 1984:662.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 3 kap. 4 § sjölagen (1994:1009) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) i stället för sådant tillägg skall beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) är upptagen i fartygsregistrets skeppsdel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:380

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)