Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:383

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) ordet ”skeppsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsdel” samt att ordet ”skeppsbyggnadsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel”.

1)

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:383

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)