Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:387

Utkom från trycket den 12 juni 2001
Förordning om ändring i förordningen (1985:804) om företagshypotek;
utfärdad den 23 maj 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1985:804) om företagshypotek

dels att 4 och 5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1–3, 7, 8, 16, 17, 28, 30, 32 och 33 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall föras in tre nya paragrafer, 1a, 1b och 1c §§, av följande lydelse.

Patent- och registreringsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek.

Inskrivningsmyndighetens uppgifter utövas av Patent- och registreringsverkets bolagsavdelning i Sundsvall, dit handlingar i ärenden om företagsinteckning eller annan införing i företagsinteckningsregistret skall ges in.

Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för företagsinteckningsregistret.

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftslagen.

Inskrivningsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  a) som avser sådan näringsverksamhet för vilken företagsinteckning eller annan införing sker i företagsinteckningsregistret, eller

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,

 2. förvärv och avyttring av näringsverksamhet i vilken inteckning har skett,

 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i företagsinteckningsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Företagsinteckningsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 9–14 §§ denna förordning.

Företagsinteckningsregistret skall även innehålla annan information som har samband med information som enligt 9–14 §§ ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 16 och 17 §§ denna förordning.

Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga uppgifter i registret.

1) Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt 25 § denna förordning uppgår till 200 kr.

1)

Senaste lydelse 1996:387.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådan användning.

Hos inskrivningsmyndigheten skall det finnas anslag om när inskrivningsdag hålls.

Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 b § medge myndighet eller någon annan direktåtkomst till företagsinteckningsregistret.

Inträffar längre driftsavbrott som medför att innehållet i företagsinteckningsregistret inte kan läsas eller ändras med användande av terminal, gäller de föreskrifter som inskrivningsmyndigheten enligt 32 § har meddelat för sådant fall.

Uppgifter som avförs enligt 15 § skall i förkortad form redovisas såsom tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret på ett sådant sätt att upplysning kan erhållas om vilka ärenden som har berört viss registerpost.

I de fall en hel registerpost avförs får uppgifterna i stället skrivas ut och läggas till akten. Tilläggsinformationen får även i annat fall enligt inskrivningsmyndighetens bestämmande föras över till akten.

2) Såsom tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret skall inskrivningsmyndigheten redovisa en förteckning över de underrättelser om konkurser som den har fått från tingsrätterna.

2)

Senaste lydelse 1987:936.

Trots bestämmelserna i 1 c § tredje stycket får förteckningen redovisas så att det vid införing av uppgifter i en registerpost omedelbart framgår om den näringsidkare som registerposten avser är i konkurs enligt uppgifterna i förteckningen.

Inskrivningsbevis och företagshypoteksbrev skall utfärdas på blanketter enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten.

Företagshypoteksbrev skall innehålla uppgift om

 1. datum och nummer för inteckningsansökan,

 2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,

 3. näringsidkares person- eller organisationsnummer och namn eller firma,

 4. den intecknade verksamheten,

 5. det beslut som ligger till grund för företagshypoteksbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökningen hänför sig till.

Om ett nytt företagshypoteksbrev utfärdas enligt 4 kap. 23 § lagen (1984:649) om företagshypotek med anledning av rättelse, skall i det nya företagshypoteksbrevet anges att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.

Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost. Beviset skall innehålla de uppgifter som redovisas i registerposten samt uppgift om aktualitetsdatum.

Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.

Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten skall det finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress.

Inskrivningsmyndigheten meddelar föreskrifter om åtgärder som syftar till att inskrivningsmyndigheten i görligaste mån skall kunna fullgöra sina uppgifter vid längre driftsavbrott i systemet för automatiserad behandling. Inskrivningsmyndigheten meddelar också föreskrifter om de avvikelser från bestämmelserna i denna förordning som inskrivningsmyndigheten får göra vid längre driftsavbrott.

Inskrivningsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)