Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:429

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 31 maj 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

dels att 34 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 34 § skall utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:429

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för ärenden som har anhängiggjorts hos tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)