Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:430

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 31 maj 2001.

Regeringen föreskriver att 17 och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Lagmannen får förordna domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1)

Senaste lydelse 2000:1474.

 1. handlägga inskrivningsärenden,

 2. handlägga ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan har gjorts av någon annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor eller om ansökan avser flera boutredningsmän,

 3. handlägga ärenden om entledigande av boutredningsman sedan denne slutfört sitt uppdrag,

 4. handlägga ärenden om förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvskifte, dock inte om ansökan avser flera bodelningsförrättare eller skiftesmän,

 5. handlägga ärenden om dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagshypoteksbrev eller av aktiebrev, och

 6. handlägga ärenden om dödande enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling av inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckning.

Förordnanden enligt första stycket 1 får inte avse handläggning av inskrivningsärenden som rör lagfartssammanträden, lagfarter på grundval av protokoll från sådana sammanträden, rättelser enligt 19 kap. 22 § jordabalken eller utdömande av vite. Sådana förordnanden innefattar behörighet att göra nödvändiga ändringar i fastighetsregistrets inskrivningsdel med anledning av uppgifter från lantmäterimyndighet om ändringar i fastighetsregistrets allmänna del, lämna dagsgodkännande enligt 19 § inskrivningsförordningen (2000:309) och fullgöra inskrivningsmyndighetens uppgifter enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Förordnanden enligt första stycket 2–6 får endast avse ärenden som kan avgöras av en lagfaren domare. Förordnandena får inte avse ärenden med internationell anknytning. Domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare får till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman förordna endast den som är advokat eller den som genom tidigare förordnanden har fått erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att avvisa ärenden, ompröva ärenden enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden eller att meddela interimistiska beslut. Förordnanden för domstolssekreterare eller inskrivningshandläggare får endast avse enkla ärenden.

2) Lagmannen får förordna en tingsnotarie som har tjänstgjort minst sex månader samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar

2)

Senaste lydelse 2000:328.

 1. handlägga inskrivningsärenden, göra nödvändiga ändringar i fastighetsregistrets inskrivningsdel med anledning av uppgifter från lantmäterimyndighet om ändringar i fastighetsregistrets allmänna del, lämna dagsgodkännande enligt 19 § inskrivningsförordningen (2000:309) och fullgöra inskrivningsmyndighetens uppgifter enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

 2. handlägga ärenden om åtgärder som avses i 16 kap. ärvdabalken,

 3. handlägga ärenden som rör inregistrering av bodelningshandlingar, äktenskapsförord, gåvor mellan makar och anmälningar som avses i 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken,

 4. handlägga ärenden som rör förmynderskap eller godmanskap och som kan avgöras av en lagfaren domare, dock inte om ärendet är tvistigt, och

 5. handlägga ärenden som rör vittnesförhör om tillkomsten av skriftliga testamenten.

Förordnanden enligt första stycket 1 får inte avse handläggning av inskrivningsärenden som rör lagfartssammanträden, lagfarter på grundval av protokoll från sådana sammanträden, rättelser enligt 19 kap. 22 § jordabalken eller utdömande av vite.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva ärenden enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förordnandena får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:430

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har anhängiggjorts hos tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)