Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:438

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

3 a §

2) Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 1998:819.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den. I fråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:438

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)