Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:444

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 6 § minerallagen (1991:45) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2) Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till nationalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 1998:845.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen, äga rum inom

  1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

  2. kyrkogård och annan begravningsplats,

  3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.

Ett medgivande enligt tredje stycket 3 skall förenas med de villkor som är nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande enligt andra stycket med villkor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:444

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)