Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:445

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Lag om ändring i fiskelagen (1993:787);
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § fiskelagen (1993:787) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2) Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter om Torne älvs fiskeområde eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 1998:848.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a29 b §§ miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsområden gäller särskilda bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:445

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)