Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:446

Utkom från trycket den 15 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 13 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

Miljödomstolen kan fastställa ändrade eller nya bestämmelser om innehållande och tappning av vatten efter ansökan av annan än tillståndshavaren, om han vill utnyttja vattenkraften i sitt strömfall bättre, eller efter ansökan av en kommun eller ett vattenförbund som vill tillgodose den allmänna miljövården eller hälsovården eller främja fisket. Till förmån för allmänna farleder, allmänna hamnar, bevattnings- och markavvattningssamfälligheter samt avloppsföretag kan sådana bestämmelser fastställas på ansökan av huvudmannen.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a29 b §§ miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:446

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)