Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:476

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner;
utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner skall ha följande lydelse.

3 §

Ansökningar som avses i artikel 14 i konventionen skall göras hos socialnämnden i sökandens eller sökandenas hemkommun.

Socialnämnden skall

  1. sammanställa rapporter enligt artikel 15.1. i konventionen,

  2. pröva frågor om samtycke enligt artikel 17.c i konventionen,

  3. vidta åtgärder enligt artikel 21 i konventionen.

I 6 kap 1215 §§ socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att socialnämnden prövar frågor om medgivande att i adoptionssyfte ta emot barn med hemvist utomlands.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:476

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)