Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:494

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257.

5 §

Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och sådan inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning som anges i 2 kap. 5 § 17 samma lag.

6 §

Om sådan livränta som avses i 2 § 5 med tillämpning av 6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad med efterlevandepension utgör avgiften 18,5 procent av det belopp som på grund av samordningen inte betalas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:494

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)