Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:495

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 12 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

3) Ett beslut om livränta skall omprövas, om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som var avgörande för beslutet. Livränta för förfluten tid får dock inte minskas eller dras in.

3)

Senaste lydelse 1999:1364.

Ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 16 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring skall också omfatta sådan livränta som enligt 6 kap. 1 § första stycket denna lag samordnats med ersättningen.

För den tid under vilken en sådan vilandeförklaring gäller skall beslutas om livränta beräknad utifrån dels det livränteunderlag som legat till grund för bestämmande av livräntan före vilandeförklaringen, dels de inkomstförhållanden som råder under tiden med vilandeförklaring. Vid bestämmande av livränteunderlaget skall detta omräknas med hänsyn till de förändringar av prisbasbeloppet som skett sedan livräntan senast fastställdes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:495

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)