Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:509

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll;
utfärdad den 17 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

Kriminalvårdsstyrelsen prövar på skriftlig ansökan av den dömde frågan, om denne skall få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt. Styrelsen får föreskriva att frågan i stället skall prövas av en lokal kriminalvårdsmyndighet. Har ett beslut fattats av en lokal kriminalvårdsmyndighet får det ändras av styrelsen. Den som beslutet angår får påkalla styrelsens prövning, om beslutet gått honom eller henne emot.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:509

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)