Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:513

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 7 juni 2001.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

VERKSAMHETER

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

 

Kod utifrån SNI

 

Prövningsnivå

 

SKROT ELLER ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL

 
 
 

anläggning för deponering, förbränning eller annan behandling av avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per år (omfattar inte farligt avfall)

 

90.004-1

 

A

 

anläggning för förbränning eller annan behandling än biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 100 000 ton per år (omfattar inte farligt avfall)

 

90.004-2

 

B

 

anläggning för förbränning eller annan behandling än biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år (omfattar inte farligt avfall)

 

90.004-3

 

C

 

anläggning för deponering av avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år (omfattar inte farligt avfall)

 

90.004-5

 

B

 

anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 200 ton men högst 100 000 ton per år (omfattar inte farligt avfall)

 

90.003-1

 

B

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:513

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001. För deponier som avses i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall krävs tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2009. Bestämmelser om anpassningsplaner av sådana deponier finns i 38–42 §§ nämnda förordning.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)